Isten Útmutatása 5. - Mi a Bűn? Noé Napjaiban: Genetikai Módosítás, Házasságtörés, Lopás

2017-04-04
Isten Útmutatása

Mi volt az emberek bűne a Noé napjaiban amiért Isten özönvizet hozott az egész Földre? Itt egy újabb bizonyíték arra hogy a Isten Útmutatása (Isten Törvénye) nem lett eltörölve mert csak ezáltal tudjuk meghatározni hogy mi volt a bűnük.

És látta Jahua, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz.
Megbánta azért Jahua, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódott az ő szívében.
És ezt mondta Jahua: Eltörlöm az embert, a kit teremtettem, a földnek színéről; az embert, a barmot, a csúszó-mászó állatokat, és az ég madarait; mert bánom, hogy azokat teremtettem.
De Noé kegyelmet talált Jahua előtt.
Noénak pedig ez a története: Noé igaz, tökéletes férfiú volt a vele egykorúak között. Noé Istennel járt.
Noénak három fia született: Sém, Khám és Jáfet.
A föld pedig romlott volt Isten előtt és megtelt a föld erőszakoskodással.
Tekintett azért Isten a földre, és látta hogy meg volt romolva, mert minden test megrontotta az ő útját a földön.

1 Mósa (Mózes) 6:5-9

Mósa azt írja hogy minden test megrontotta az ő útját. Milyen útról is van itt szó? Az életnek az az útja amit Isten Útmutatása szerint kellene minden testnek élnie! Mért volt Noé igaz ember? Mert Noé Isten Útmutatása szerint járta az élet útját!

Ugyan Noé Mósa előtt élt viszont Isten Útmutatásai nem voltoznak. Isten Útmutatásait, amit később Mósa (Mózes) írt le, már valószínűleg Noé is ismerte, csak még akkor ez nem volt leírva.

Az Angyalok keveredése az emberrel

És látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek, és elvették maguknak feleségül mindazokat, akik megetszettek nekik.
És azt monda Jahua: Ne maradjon az én szellemem örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje száz húsz esztendő.
Óriások voltak a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai lefeküdtek az emberek leányaival, és azok szültek nekik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak.

1 Mósa 6:2-4

Az emberek bűnei a Noé napjaiban

Az Igaz Könyve (Jásár Könyve) még több információval szolgál:

És azokban a napokban, miközben megsokasodtak a földön fiakkal és lányokkal, az emberek fiai mindannyian elhagyták Jahua útjait és megtanították egymásnak a gonosz gyakorlataikat és tovább vétkeztek Jahua ellen. És minden ember készített magának istent és megrabolták és kifosztották az emberek a felebarátjaikat és a rokonaikat is és megrontották a földet, és megtelt a föld erőszakkal. És a bíráik és uradalmaik bementek az emberek leányaihoz és kedvük szerint feleségeket vettek magukhoz, elragadva azokat a férjeiktől, és azokban a napokban az emberek fiai vették a föld állatait, a mezők vadjait, az egek madarait, megtanulva annak módját, hogy miként keverhetik az állatok egyik faját a másikkal, hogy azáltal felingereljék az Urat; és Isten látta, hogy az egész föld romlottá lett, mert minden test romlottá vált a földön, minden ember és minden állat. És Jahua azt mondta: Eltörlöm az embert a föld színéről, akit alkottam, sőt az embertől a levegő madaráig, együtt a marhákkal és vadállatokkal, amelyek a mezőn vannak, mert megbántam, hogy megteremtettem őket. És minden ember, aki Jahua útjain járt, meghalt azokban a napokban, mielőtt Jahua elhozta a veszedelmet az emberre, amint kijelentette, mert Jahuától volt, hogy ne lássák azt a gonoszt, melyről Jahua beszélt az emberek fiaival kapcsolatban. És Noé kegyelmet talált Jahua szemében, és Jahua őt választotta, és a gyerekeit, hogy támasszon magot tőlük az egész föld színére.

Igaz könyve 4:16-21

Tehát mi volt az emberek bűne Noé idelyében?

1. Elhagyták Jahua útjait és megtanították egymásnak a gonosz gyakorlataikat. Ez az Isten Útmutatásának be nem tartása, vagyis bűn. Az alábbi igékből lehet látni hogy az úton való járás és az attól való el nem hajlás a Mósa törvénye szerinti járást jelenti.

Holott Ábrahám nagy és hatalmas néppé lesz; és benne megáldatnak a földnek minden nemzetségei.
Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének ő utánna, hogy megőrizzék Jahua útját, igazságot téve és Útmutatást nyújtva, hogy beteljesítse Jahua Ábrahámon, a mit felőle szólt.

1 Mósa 18:18-19

Az az Útmutatás szerint cselekedjél, a melyre tanítanak téged, és az ítélet szerint, a melyet mondanak néked; el ne hajolj attól a mondástól, a melyet tudtul adnak néked, se jobbra, se balra.

5 Mósa 17:11

És ha el nem térsz egyetlen igétől sem, amelyeket én parancsolok nektek, se jobbra, se balra, járván idegen istenek után, hogy azokat tiszteljétek.

5 Mósa 28:14

Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz és mindent az Útmutatás szerint cselekedjél, a melyet Mósa, az én szolgám szabott elődbe; attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy sikerrel járj mindenben!

Jahusa (Józsué) 1:7

2. Minden ember készített magának istent. Ez az Isten Útmutatásának be nem tartása, vagyis bűn.

Ne legyen más istened én előttem.

2 Mósa 20:3

3. Megrabolták és kifosztották az emberek a felebarátjaikat és a rokonaikat. Ez az Isten útmutatásának be nem tartása, vagyis bűn.

Ne lopj.

2 Mósa 20:15

4. Kedvük szerint feleségeket vettek magukhoz, elragadva azokat a férjeiktől. Ez az Isten Útmutatásának be nem tartása, vagyis bűn.

Ne kövess el házasságtörést!
Ne kívánd meg más feleségét! Ne kívánd magadnak más házát, földjét, szolgáját, szolgálóját, szarvasmarháját, szamarát — semmit, ami más tulajdona!”

5 Mósa 5:18, 21

5. Az emberek fiai vették a föld állatait, a mezők vadjait, az egek madarait, megtanulva annak módját, hogy miként keverhetik az állatok egyik faját a másikkal, hogy azáltal felingereljék az Urat. Ez az Isten Útmutatásának be nem tartása, vagyis bűn.

Fotó: Wikipédia (szerzői jog)
Az én rendeléseimet megtartsátok: Állataidat másféle állattal ne párosítsd, szántóföldedbe kétféle magot ne vess, és kétféle szövetű ruha ne legyen rajtad.

3 Mósa 19:19

Tehát Noé azért volt igaz mert betartotta Isten Útmutatását és a többi embernek azért kellett meghalnia mert nem tartották azt be, vagyis bűnben éltek. A bűn tehát Isten Útmutatásának be nem tartása. Azt pedig hogy mi a bűn és mi nem azt Útmutatás alapján tudjuk meg. Ez is bizonyítja hogy az Útmutatás nem lett eltörölve, mivel ha el lenne törölve akkor nem tudnánk a bűnt meghatározni.

Nagy Barnabás
Nagy Barnabás

Nagy Barnabás vagyok, Jahua szolgája. Szeretek dalokat írni, énekelni, gitározni és tanítani az hit igazságairól és tévtanítások leleplezéséről. Kedves feleségemmel együtt egy kertvárosi telken élünk ahol csirkéket, kacsákat és libákat tartunk. Van egy szép kis bio kertünk is ahol szántás nélküli módszerrel termesztünk zöldséget.